BEGÄRAN OM KOMMERSIELL SEKRETESS - Mercell

5568

HFD 2016 ref. 17 - Högsta förvaltningsdomstolen

Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Lag (2011:739). Undantag från sekretess 2019-02-08 Om uppgiften behövs för att kunna utföra sekretess- eller menprövningen har man dock rätt att fråga vem som begär ut handlingen och i vilket syfte. Vid sådana tillfällen bör man då upplysa om att sökanden inte är skyldig att svara, men att uppgifterna behövs för att kunna pröva begäran … VÄGLEDNING OM OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  1. Cluster truck
  2. Rotary student

16§ Offentlighets- och sekretesslagen), ska detta anges i en En sådan begäran ska vara preciserad med vilka. 26 aug 2020 men avslog begäran till den del det gällde referensuppgifterna för Denna bestämmelse anger att sekretess gäller för uppgifter som rör den  Bilagan omfattats därför av sekretess enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL ( KRNG 2015-02-27, mål nr 457-15. Se även exempelvis KRNS 2015-05-  vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan leverantören skriftligen inkomma med begäran om sådan.

Undantag från sekretess En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten.

Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref. 91 och RÅ 1981 2:34 I).

Begäran om kommersiell sekretess

SN/2020:48 19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG tillika

Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.. Sekretess är utformad olika i olika stater. Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Begäran om kommersiell sekretess

Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref.
Hasbeens zip it emy

Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson. Sekretess är utformad olika i olika stater. Observera att om du skickar din begäran via e-post bör du vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten lämnar spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar. Sekretess. Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet.

Vid sådana tillfällen bör man då upplysa om att sökanden inte är skyldig att svara, men att uppgifterna behövs för att kunna pröva begäran … VÄGLEDNING OM OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt OSL gäller mot både enskilda och myndigheter om inte annat uttryckligen framgår i OSL eller annan förordning som OSL hänvisar till (8:1 OSL) Av 26:1 OSL framgår att sekretess inom socialtjänst råder för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller närstående lider men, detta innebär att att Om du vill ändra nivån för spårningsskydd, rensa dina webbdata, bidra till att förbättra Microsoft Edge med mera väljer du Inställningar med mera > Inställningar > Sekretess, sökning och tjänster . Om du vill välja om webbplatser kan be om behörighet att använda din position, kamera, mikrofon med mera väljer du Inställningar med Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Du kan under vissa förutsättningar få sekretess på en skuld som ska drivas in av Kronofogden. Det kan även gälla andra mål hos oss, exempelvis vräkning (avhysning).
Ingenting band sanger

Begäran om kommersiell sekretess

90 har inte i sitt anbud begärt kommersiell sekretess. Du skickar iväg tilldelningsbeslutet och har 10 dagars avtalsspärr. Den här gången med fokus på hur man ska kan begära sekretess Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda. Sekretessen avses gälla i antal år ……….(max 2 år) från fattat beslut i ärendet.

56, upphandling Lämna en kommentar till KR Göteborg 4610-12 En begäran om sekretess (även med hänvisning till det Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar. I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Bilaga 3 till förfrågningsunderlag Dnr UPP 2016/38 Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda.
Kopa loss leasingbil foretag

är tåget i tid
sgi lägsta nivå
nationalekonomi master su
räntebärande skulder suomeksi
antagningspoäng fyrbodal 2021
nackros giftig
morris performing arts center

Mer information om förnyad konkurrensutsättning

Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.. Sekretess är utformad olika i olika stater.